Nasza Misja

Naszą misją jest zapewnienie dziecku wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju.

accurate-boy-build-298825(1)

Dlatego podstawą naszego działania jest:

 • Troska o rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka.
 • Troska o prawidłowy rozwój sprawności fizycznej dziecka i o jego zdrowie, dzięki usytuowaniu w budynku przedszkola i żłobka basenu i dużej sali gimnastycznej.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne:
  wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
  wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
  wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;