Oferta zajęć

8
4

BASEN

Nie ma to jak zabawy w wodzie! Radosne pluskanie to okazja do pokonania lęku przed wodą. Atrakcyjne i wartościowe ćwiczenia usprawniają mięśnie, oddech, hartują i prowadzą do zdobycia ważnej umiejętności. Basen powstał z myślą o najmłodszych. Niewielkie wymiary basenu, nieduża głębokość i zawsze ciepła woda (około 30˚) sprawiają, że to kameralne miejsce jest przyjazne i bezpieczne.Korzyści jakie przynosi regularne pływanie, ćwiczenia w wodzie a nawet samo w niej przebywanie są nie do przecenienia. Nie ma innej dyscypliny sportowej, która mogłaby pochwalić się taką ilością rekomendacji, żadna bowiem nie ma tylu wielorakich, dobroczynnych oddziaływań na organizm.

W przypadku dzieci znaczenie pływania jest zupełnie wyjątkowe. Przede wszystkim pływanie to bardzo bezpieczny, niekontuzyjny sport, którego regularne uprawianie wpływa na prawidłową postawę dziecka, koryguje skoliozę i inne skrzywienia kręgosłupa. Pływanie ma ponadto korzystny wpływ na układ krążenia i oddychania, stymulując pracę serca i płuc. Ruchy w wodzie zmuszają mięśnie do intensywnej pracy, powodując ich wzrost i rozciąganie a przez to zwiększają ich moc i ruchomość. Z innych efektów  zajęć na basenie należy wymienić hartowanie organizmu, działanie relaksacyjne i poprawiające nastrój, gdyż pływanie to „czysta  przyjemność”.

KONTAKT DO OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA NAUKĘ PŁYWANIA : 601376970

WF I ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE.

Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Jest nieodzownym elementem poprawiania zdrowia, rozwijania sprawności, postaw i umiejętności, a także kształtowania nawyków w przyszłości. Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu u dzieci w wieku przedszkolnym chcielibyśmy w nich zaszczepić potrzebę uprawiania sportów. Poprzez prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zestawów ćwiczeń i zabaw gimnastycznych, powoli, ale systematycznie wprowadzać dzieci w nieskończony skarbiec ruchów. Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: -korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile jest to możliwe, do stanu prawidłowego, -niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, -doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych. Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę – głównie mięśnie grzbietu i brzucha, stabilizujące kręgosłup. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową. Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

72244249_1596435143829484_7633388763216871424_n
WF1
WF
71712867_731457397264711_1074165088732053504_n
75362237_495826411020016_3317520326698467328_n

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Rysunek dziecka jest częścią jego duszy ! Obok mowy i pisma podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy dzieckiem, a drugim człowiekiem jest aktywność plastyczna. Odbywa się ona za pomocą znaków wizualnych, kresek, barwnych plam czy faktur, które tworzą określoną kompozycje. Są one indywidualnym i niepowtarzalnym śladem ekspresji twórczej Twojego dziecka. Dając dziecku kredki, pędzel, farby wprowadzamy go w świat wrażliwości i fantazji aby tworzyć piękno i żyć wśród niego. W przedszkolu sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ kształtuje postawy człowieka, ale jest też środkiem nauczania, gdyż wzbogaca zasób wiedzy i mechanizmy poznawcze.

Głównymi celami i zadaniami zajęć artystycznych są:

1. Odkrywanie własnych możliwości twórczych i wrażliwości estetycznej.

2. Wyrażanie w różnorodnych formach za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych myśli, przeżyć, obserwacji i doświadczeń.

3. Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej.

4. Wzbogacenie wiedzy o otaczającym świecie.

RYTMIKA

Czym jest rytmika? Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie. Poza tym, dzieci lubią brać udział w zajęciach rytmicznych, które zwykle są dla nich po prostu przyjemną zabawą. Co daje rytmika? Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

119047561_3386854471538802_3142194167642707271_n
119043773_341950116926932_395653913728661289_n
TANIEC2
TANIEC1

TANIEC

Na zajęciach tanecznych w BAJKOWEJ WYSPIE w formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca. Ruch podczas zabaw i tańców jest ulubioną formą zajęć dla większości dzieci, daje możliwość radosnego i spontanicznego odreagowania napięcia. Ruch stymuluje rozwój fizyczny i umysłowy pobudzając aktywność dziecka. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków oraz choreografii.

LOGOPEDIA

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu i żłobku Bajkowa Wyspa prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
 • kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka.
81756950_2562957323917119_8118202524105703424_n
LOGOPEDIA2
unnamed
Little Girl Playing At Playground Outdoors In Summer

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Poznając świat, opieramy się na informacjach dostarczanych nam przez nasze zmysły. Stymulacja układu przedsionkowego, proprioceptywnego oraz dotykowego przebiega poprzez dostarczenie owych wrażeń poprzez zapewnienie dziecku dostępu do huśtawki ,deskorolki, specjalistycznych sprzętów znajdujących się w sali integracji sensorycznej, wyposażonej odpowiednio do potrzeb dzieci w celu dostarczenia im wrażeń sensorycznych, które wpływają na harmonijny rozwój. Uwrażliwienie na dotyk bądź zapewnienie stymulacji dotykowej przez faktury różnych przedmiotów ( gąbka , szczotka ).
Zapraszamy na zajęcia dzieci z dysfunkcjami z integracji sensorycznej – zaburzona koncentracja uwagi, nietolerancja dotyku przez inną osobę, różne gramatury bądź nadmierna chęć na dotyk, niechęć na korzystanie z huśtawki, zauważona nadruchliwość.
 
 

 

TERAPIA RĘKI

Okres przedszkolny to czas, kiedy dzieci zdobywają umiejętności czytania, pisania,
samoobsługi, samodzielności oraz nawiązywania relacji z rówieśnikami.
Celem ćwiczeń terapii ręki jest przygotowanie obręczy barkowej, zbudowanie stabilizacji
centralnej, poprawa czucia głębokiego, czyli zmysłu pozwalającego na precyzyjne określenie
położenia poszczególnych części ciała w przestrzeni (propriocepcji) – po to, by dzieci poprawnie
siedziały przy stolikach. Nasze ręce jako wyspecjalizowany narząd odpowiedzialne są m.in. za
wykonywanie precyzyjnych i skomplikowanych ruchów w zakresie samoobsługi, rysowania i pisania. Terapia ręki to przede wszystkim usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dużej motoryki w zakresie sprawności i napięcia mięśni całego ramienia oraz postawy siedzącej. To również dostarczanie wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. mRozwój małej motoryki zawiera się w całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka, a kolejność opanowania przez dziecko ruchów własnego ciała – ruchów dowolnych (kontrolowanych) – nie jest przypadkowa. Duże ruchy rozwijają się przed małymi, bardziej precyzyjnymi. Dziecko uzyskuje
kontrolę nad stawem barkowym, następnie łokciowym i dopiero na końcu nad palcami dłońmi.

Ćwiczenia ręki należy prowadzić wobec dzieci/uczniów:

 • niechętnie podejmujących czynności manualne (np. malowanie, lepienie z plasteliny) oraz
  mających problem z koordynacją obu rąk w trakcie wykonywania tych czynności, z koordynacją wzrokowo-ruchową oraz piszących niestarannie/nieestetycznie/zbyt wolno
 • mających znacznie obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej
  (obręczy barkowej, stawu łokciowego, w obrębie nadgarstka i stawów palców)
 • mających problem w zakresie samoobsługi
 • z nadwrażliwością dotykową oraz niedowrażliwością dotykową.
IMG_20191010_133200
IMG_20191018_102933
IMG_20190926_105543-1 — kopia — kopia

JĘZYK ANGIELSKI